17.-18. april

Det niende og siste møtet ble avholdt 17.-18. april der gruppen diskuterte seg fram til enighet om de endelige anbefalingene og innholdet i rapporten. Ekspertgruppen diskuterte også tilbakemeldingene fra de siste dialogmøtene med ulike aktører og organisasjoner. To intense møtedager ble avsluttet med en siste konklusjon om tittelen på NOU-en som leveres til statsråd Brenna den 6. juni.

13.-14. mars

Ekspertgruppens åttende og nest siste møte ble brukt til å drøfte og fatte beslutninger om endelige veivalg for innholdet i NOU-en.

15.-16. februar

Ekspertgruppen arrangerte åpne, digitale innspillsmøter for henholdsvis grunnopplæringen og høyere utdanning/fagskoler. Det var ca. 150 deltakere til sammen på disse møtene.

16.-17. januar 2023

I ekspertgruppens sjuende møte ble foreløpige funn fra kartleggingen av bruk av læringsanalyse i grunnopplæringen og høyere utdanning presentert og diskutert. Rambøll la fram foreløpige resultater fra fokusgruppeintervjuer og spørreundersøkelser som er gjennomført i skolen og på institusjonene i høyere utdanning, og ekspertgruppen diskuterte videre behov for analyser og reflekterte omkring foreløpige funn. Kunnskapsdepartementet orienterte om status for arbeid med ny digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen og Annette Grande Furset og Kristin Selvaag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse presenterte relevante deler av handlingsplan for digital omstilling i høyere utdanning og forskning.

Dag to var viet til rettslig regulering av læringsanalyse, med hovedvekt på personvernspørsmål og aktuelle styringsverktøy. Naomi Lintvedt, stipendiat ved institutt for privat rett ved Universitetet i Oslo, holdt et innlegg for gruppen om trygge rammer for bruk av læringsanalyse, blant annet med utgangspunkt i utredningen hun har gjort på oppdrag fra Personvernkommisjonen om kravet til klar lovhjemmel for forvaltningens innhenting av kontrollopplysninger og bruk av profilering.

7.-8.november 2022

Det sjette møtet hadde markedsmekanismer, aktører og roller, samt identifisering av aktuelle tiltak som overordnet innramming. Dag 1 ble innledet av Kristian Bergem og Øystein Nilsen fra Utdanningsdirektoratet som gjorde rede for markedsanalyser og utredninger knyttet til digitalt økosystem i grunnopplæringen. Deretter holdt Vegard Moen, Natasha Harkness, Ole Martin Nodenes og Geir Magne Vangen fra SIKT et innlegg for gruppen om muligheter og hindringer for læringsanalyse som fellestjeneste i høyere utdanning.

Den andre delen av dag 1 var satt av til ulike leverandører av teknologi med læringsanalyse, samt plattformleverandører. De åtte leverandørene Conexus, Hypatia, Neddy, Canvas, Inspera, Cappelen Damm, Gyldendal og Visma InSchool dannet et bransjetorg der ekspertgruppemedlemmene gikk i dialog med bransjen og fikk demonstrert ulike løsninger med læringsanalysefunksjonalitet. Deretter holdt Google, Apple og Microsoft korte innlegg for ekspertgruppen med forberedte problemstillinger omkring kunstig intelligens, personvern og samarbeidslæring. IKT-Norge var også til stede under del 2 av denne dagen.

Dag 2 var viet identifikasjon og diskusjon av aktuelle tiltak som gruppen oppfatter som relevante for problembeskrivelsene og målene skissert i delrapport 1. Store deler av denne dagen ble også brukt til å drøfte innspill som har kommet til gruppen gjennom innspillsmøtene i oktober/november.

Oktober og november 2022

Ekspertgruppen har gjennomført innspillsmøter med følgende deltakere:

 • Utdanningsforbundet
 • Skolelederforbundet
 • Elevorganisasjonen
 • Norsk studentorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • FUG
 • UHR – Utdanning
 • KS
 • SIKT
 • Datatilsynet
 • Redd Barna
 • Utdanningsdirektoratet
 • Digitaliseringsdirekoratet
 • Jurister:Jon Christian Fløysvik Nordrum, Mona Naomi Lintvedt, Emily Weitzenboeck og Malgorzata Cyndecka
 • Bransjetorg: Conexus, Hypatia, Neddy, Canvas, Inspera, Cappelen Damm, Gyldendal, Visma InSchool

1.-2.september 2022

I september har ekspertgruppen avholdt sitt femte møte, som også var det første etter overlevering av delrapporten. Dette møtet handlet i hovedsak om å rette fokus mot gjenstående oppgaver i mandatet, og diskutere prioriteringer, rammer og prinsipper for sluttrapporten som skal leveres juni 2023. Strategier for god involvering og forankring i arbeidet ble også drøftet, i tillegg til pedagogiske og didaktiske muligheter for bruk av læringsanalyse i høyere utdanning.

Ekspertgruppens delrapport skisserte opp fire store dilemmaer ved bruk av læringsanalyse, og gruppen drøftet på møtet hvordan disse spørsmålene kan håndteres i det videre arbeidet og føre fram mot relevante og treffsikre anbefalinger for utdanningssektoren. Gruppen er opptatt av å motta innspill fra dem som berøres av læringsanalyse, så et sentralt tema på møtet var å legge til rette for det. Arbeidet med delrapporten er bygget på viktige bidrag fra berørte parter, og gruppen vil derfor bygge videre på denne dialogen.

Øystein Lund og Kine Maridatter fra Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result), ved UiT Norges arktiske universitet holdt et innlegg om hvordan læringsanalyse kan bidra til læringsfremmende pedagogisk praksis, og styrke studentmedvirkning og selvregulert læring. Results innlegg belyste hvordan læringsanalyse kan inngå i læringsdesign i høyere utdanning, og diskuterte aspekter ved dette med ekspertgruppen.

4.-5. april 2022

Det fjerde møtet besto av en grundig drøfting av sentrale dilemmaer ved bruk av digital læringsanalyse, som vil bli en viktig del av innholdet i ekspertgruppens første delrapport. Adaptiv vurdering og avgrensning mot læringsanalyse var også et viktig tema for dette møtet, sammen med en presentasjon av et FoU-prosjekt om læringsanalyse i ved nettutdanninger i elektrofag på et utvalg fagskoler. I tillegg ble utgangspunktet for juridiske problemstillinger for læringsanalyse presentert.

Møtet bygde i hovedsak på tidligere diskusjoner om pedagogiske og etiske problemstillinger, og ekspertgruppen gikk i dette møtet enda dypere inn i substansen ved hvert enkelt dilemma. Ekspertgruppen vurderer det som viktig å peke på avveininger og konsekvenser ved bruk av læringsanalyse i grunnopplæringen, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning, vektlegger derfor noen overordnede dilemmaer som er relevante for flere nivåer og aktører i utdanningen.

Vidar Luth-Hanssen og Hans Gunnar Hansen ved Nordland fagskole presenterte utviklingsprosjektet «Modell og verktøy for digital læringsanalyse ved nettutdanninger i elektrofag på fagskoler». En av målsetningene i dette prosjektet er en modell med digitale verktøy for læringsanalyse som bidrar til økt motivasjon og læringsutbytte for fagskolestudenter, kvalitetsutvikling av læringsprosessene og utdanninger, utvikling av lærerrollen og styringsdata for ledere. Presentasjonen ga ekspertgruppen et nyttig innblikk i noen av fagskolenes perspektiv på læringsanalyse.

Februar og mars 2022

Ekspertgruppen har gjennomført innledende innspillsmøter med følgende deltakere:

EdTech-leverandører, forhandlere og bransjeorganisasjoner: BS Undervisning, Cappelen Damm, Cyberbook, Conexus, Disputas, Fagbokforlaget V&B, Gyldendal, Hypatia, Kikora, Learnlab og IKT-Norge

Jurister: Jon Christian Fløysvik Nordrum, Mona Naomi Lintvedt, Sebastian Schwemer, Emily Weitzenboeck og Malgorzata Cyndecka

Kommuner/fylkeskommuner: Asker, Lillestrøm, Lørenskog, Oslo, Surnadal (IKT-Orkidé-samarbeidet), Voss, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Vestland og Kommunenes sentralforbund (KS)

Organisasjoner: Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag, Skolelederforbundet, Norsk studentorganisasjon og Organisasjon for norske fagskolestudenter

Universiteter: Norges miljø- og biotekniske universitet (NMBU), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø

3.-4. mars 2022

I det tredje møtet drøftet ekspertgruppen i hovedsak ulike dilemmaer ved bruk av digital læringsanalyse. Digital etikk sto også på agendaen, sammen med en presentasjon av et FoU-prosjekt om læringsanalyse i grunnskolen.

Gjennom drøftinger og innspill gruppen har mottatt fra ulike aktører tegner det seg opp noen dilemmaer omkring læringsanalyse som gruppen ønsker å rette oppmerksomhet mot. Det er dilemmaer som har både pedagogiske, teknologiske, etiske og juridiske aspekter og som belyser både muligheter og utfordringer som ligger i bruk av læringsanalyse. Leonora Onarheim Bergsjø, forsker ved Høgskolen i Østfold holdt innlegg for ekspertgruppen om digital etikk og deltok i diskusjoner med gruppen omkring etiske aspekter og dilemmaer ved bruk av læringsanalyse.

Lene Karin Wiberg fra Kommunenes Sentralforbund og Brian Jørgensen fra Utdanningsetaten i Oslo holdt innlegg om AVT-prosjektet om læringsanalyse i skolen. Prosjektet skal utforske muligheter og utfordringer ved å benytte læringsanalyse og kunstig intelligens for å analysere elevers aktivitetsdata fra ulike digitale læremidler. Videreføringen AVT2 har inngått som et av Datatilsynets sandkasseprosjekt, med personvern som hovedtema. Erfaringene fra dette prosjektet ga et godt innblikk i læringsanalyse i praksis, og ga nyttige innspill til ekspertgruppens videre drøftinger.

24.-25. januar 2022

I ekspertgruppens andre møte var hovedtemaene personvern og bruk av læringsanalyse i skolen og høyere utdanning.

Personvernkommisjonen presenterte deler av sitt mandat som berører barn og unge, og drøftet sammen med ekspertgruppen avgrensninger, tangeringspunkter og hvordan vi kan dra nytte av hverandres arbeid. Ekspertgruppen gikk videre inn i ulike personvernproblemstillinger som er aktuelle for læringsanalyse, reflekterte omkring personvernpraksis i sektorene og hvordan personvernhensyn balanseres mot etiske og pedagogiske hensyn.

Møtets andre dag var viet pedagogisk bruk av læringsanalyse i skole og høyere utdanning. De to forskerne Cathrine Tømte fra Universitetet i Agder og Crina Damsa fra Universitetet i Oslo holdt innlegg og deltok i diskusjoner med gruppen. Ekspertgruppen ble forelagt eksempler på bruk av verktøy for læringsanalyse fra skolehverdagen og fra samarbeidslæring i høyere utdanning. Innleggene ga et godt utgangspunkt for diskusjoner om muligheter, utfordringer og dilemmaer ved bruk av læringsanalyse, og hvordan læringsanalyse kan påvirke læring, lærerrollen og pedagogisk praksis.

 1. desember 2021

Tema på ekspertgruppens første møte var tolkning av mandat, overordnet diskusjon om saksfeltet digital læringsanalyse, strukturering av gruppens arbeid og en første drøfting av involvering og behov for innspill.

Ekspertgruppen reflekterte rundt egen oppfatning av muligheter og utfordringer ved bruk av læringsanalyse, og omkring dagens praksis.