Prosjektet skal gi kunnskap om hvordan data fra digitale læringsressurser brukes for å fremme læring, hvilke pedagogiske praksiser som digital læringsanalyse inngår i og muliggjør, og lærernes holdninger til bruken. Prosjektet retter seg mot lærere og skoleledere i grunnopplæringen, og undervisere og utdanningsledere i høyere utdanning. Rambøll vil undersøke bruk av læringsanalyse som ledd i pedagogisk praksis rettet mot elever og studenter, på organisasjonsnivå og lærestedsnivå, samt adaptive læremidler og prøver.

Kartleggingen omfatter fokusgruppeintervjuer med representanter for ledere i utdanningsvirksomheter, undervisere og representanter for læringsstedenes sentrale læringsstøtteenheter. Det vil også bli gjennomført en spørreundersøkelse til et større antall respondenter.