Blikstad-Balas ga en kort presentasjon av arbeidet frem til ferdig rapport, og takket på ekspertgruppens vegne for anledningen til å få fordype seg i et nytt, tverrfaglig og utfordrende saksområde med implikasjoner for norske elevers og studenters læring. Hun rettet også en stor takk til alle som har bidratt med innspill, både i en rekke innspillsmøter, slik som elev- og studentorganisasjoner, lærerorganisasjoner, kommunesektoren, universiteter og høyskoler, jurister og læremiddelbransjen, og ved å sende inn egne innspill som er publisert på ekspertgruppens nettsted. Blikstad-Balas understreket at selv om arbeidet med læringsanalyse omfatter mange kunnskapsområder, slik som personvern, algoritmer, kunstig intelligens, etikk, m.fl., er læringsanalyse først og fremst et pedagogisk anliggende – formålet med læringsanalyse er å fremme læring! Rapporten drøfter derfor fire dilemmaer knyttet til bruk av læringsanalyse for å fremme læring i norsk utdanning. Dilemmaene peker frem mot videre drøftinger og anbefalinger i andre delrapport våren 2023. Etter at kunnskapsministeren takket for rapporten og for ekspertgruppens arbeid presenterte fire interessentorganisasjoner sitt syn på første delrapport: Kommunenes sentralforbund, Utdanningsforbundet, Norsk studentorganisasjon og Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Presentasjonene viste at organisasjonene kjenner igjen sine innspill i rapporten, og ga samtidig nyttige pekepinner for tematikk i ekspertgruppens andre delrapport. Se også Kunnskapsdepartementets nyhet om Ny rapport om digital læringsanalyse.