NOU 2019: 23 Ny opplæringslov peker på at det er behov for å se samlet på bruken av digital læringsanalyse. Det er behov for at både teknologiske, pedagogiske, normative og etiske problemstillinger ved digital læringsanalyse blir vurdert. Nettopp dette er mandatet til ekspertgruppen for digital læringsanalyse, og vi er veldig glade for å være i gang med dette viktige arbeidet.

Formålet med arbeidet vårt er å gi Kunnskapsdepartementet bedre grunnlag for beslutninger om digital læringsanalyse og adaptive læremidler, prøver og tester i grunnopplæringen, høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Vi skal gi råd om behov for utvikling av regelverk knyttet til digital læringsanalyse for de ulike utdanningsnivåene. En annen viktig oppgave er å vurdere utviklingen i markedet for digitale læremidler og muligheter for bruk av verktøyene framover i tid, samt å gi innspill til utdanningssektoren om god praksis. Vi forsøker å besvare fire sentrale spørsmål: Hvordan påvirker læringsanalyse læringen? Hva er utfordringene og potensialet med digital læringsanalyse? Hvordan kan regelverket gi riktig støtte til sektoren? Hvilken kompetanse trenger utdanningssektorene for å gjøre gode vurderinger om digital læringsanalyse?

Ekspertgruppen skal lage to eller flere delrapporter som overleveres Kunnskapsdepartementet. Grunnleggende etiske og pedagogiske vurderinger om muligheter, fordeler og risiko med digital læringsanalyse, skal inngå i første delrapport som skal være ferdig i juni 2022.

Temaet digital læringsanalyse har stor offentlig interesse og angår svært mange. Ekspertgruppen ønsker å ha en åpen arbeidsform og komme i dialog med relevante aktører. Vi ønsker bidrag som tematiserer ulike sider ved digital læringsanalyse for både grunnopplæringen, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. Vi er opptatt av både teknologiske, pedagogiske, normative og etiske problemstillinger og ønsker alle innspill velkommen.

Dersom du vil bidra med innspill til ekspertgruppen, kan de sendes til epost-adressen: laringsanalyse@kd.dep.no

Skrevet av Marte Blikstad-Balas (leder av ekspertgruppen)